Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Discussion started by patricianoldi 3 weeks ago

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Parinami karyakrama vyavasaya-adharita ahe: Kama karanarya sarva lokanna apalya utpannaca kahi bhaga nona prophita heltha insuransa phandata bharane avasyaka ahe, je ajara honyace dhoka parasparikatene va vegavegalya darammadhye vaidyakiya kharcaci bharapa\'i karatata. Vimadharaka lokan ce mulam ani bayaka labha mhanuna patra aheta. Pratyeka phanda svatahca svatahca andajapatraka vyavasthapita karanyasathi mukta asato, ani to phita disato tyanusara vaidyakiya kharcaci paratapheda karanyasathi vaparala jato, parantu alikadacya varsanta aneka sudharana jhalyanantara, bahutansa nidhi paratapheda ani phayade samana stara pradana karatata. Ya pranalimadhye sarakaraci dona jababadarya aheta. Sarvaprathama sarakari jababadari vaidyakiya kharcavara carca keli javi ya darane tharavane, ani he dona prakare hote: Sejaracya desantila vikalya jana-ya sarasari kimmaticya adharavara arogya mantralaya pratyaksaritya utpadakansi ausadhan cya kimmatinsi nigadita karate. . Ausadhe puravinyata yenyasarakhya maulyavana ausadhan ca puravatha kela jato he doktaran cya tajnan ce ani visesajnan ce tharavitata (laksata theva ki homi\'opethisaha bahuteka ausadhan ci paratapheda keli jate). Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

You need to be a member of this group before you can participate in this discussion.
Go to top